Skip to main content

Go-Ahead with you best dream!

Proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este un proiect nou ce se va derula în perioada 1 mai 2023 – 30 aprilie 2024.

Proiectul este derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii publice a societății civile în rândul a minimum 50.000 de persoane, precum și a gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de dezvoltare personală implementate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și comunităților prin caravana și conferința națională “GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM”, care implică peste 5.200 persoane, dublate de campanii media, influencing și parteneriatul cu Art for Change Foundation din Norvegia.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este caravana schimbării mentalităților referitoare la nevoia tinerilor de dezvoltare personală și consiliere, dar și a celor referitoare la vizibilitatea, imaginea publică și încrederea în societatea civilă, caravană care va ajunge în 35 de licee și 8 regiuni și astfel la peste 5005 elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai sectorului public, privat și academic.

Durata proiectului: 12 luni
Suma solicitată: 74.969 EURO

Go-Ahead with you best dream! 

Go-Ahead with you best dream! 

Go-Ahead with you best dream! 

Go-Ahead with you best dream! 

Go-Ahead with you best dream! 

Go-Ahead with you best dream! 

Comunitatea Dream! adună la un loc tinerii care au curajul să fie vulnerabili și să împărtășească și celorlalți din experiențele și provocările vârstei la care se află.

În cadrul întâlnirilor de comunitate dezbatem diverse teme, de la necesitatea introducerii dezvoltării personale în sistemul educațional din România, până la consolidarea stimei de sine, susținerea unor obiceiuri sănătoase pentru îmbunătățirea calității vieții de zi cu zi, dar abordăm și subiecte cu ajutorul cărora învățăm lucruri practice (cum să utilizăm corect social media, arta de a filma etc.)

Întâlnirile au loc o dată la două săptămâni, având drept scop crearea unor comunități de susținere în jurul tinerilor,în care aceștia să se simtă înțeleși, validați, unde să se poată exprima fără teama că vor fi judecați.

Dacă dorești și tu dorești să faci parte din comunitatea Dream! ne poți contacat prin e-mail sau prin intermediul rețelelor noastre de socializare.

Îmbunătățirea imaginii publice a societății civile în rândul a minim 50.000 de persoane, precum și a gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de dezvoltare personală implementate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și comunităților prin caravana și conferința finală GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM care implică peste 5.005 persoane, dublate de campanii media, influencing și parteneriatul cu Art of Change Foundation din Norvegia.

OS1. Îmbunătățirea percepției publice, creșterea vizibilității și recunoașterii importanței activităților desfășurate de societatea civilă prin interacțiuni directe cu 5005 elevi, profesori, directori, reprezentanți ai sectorului academic, public și de afaceri prin activități de Affirmative Art, dezvoltare personală, conștientizare, documentare și proiecție de film și pe de altă parte prin campanii media, conștientizare și popularizarea filmului documentar către peste 50.000 de persoane.
OS2. Creşterea participării cetăţenilor în organizaţiile societăţii civile prin cooptarea a 20 de voluntari, 200 de donatori și 10 suporteri (ambasadori) în cadrul GO-AHEAD care să susțină activ dezvoltarea personală și misiunea Asociației în cadrul liceelor tehnologice din România.

Ne adresăm mediului educațional, cu precădere liceelor tehnologice asupra cărora vizăm un impact considerabil și o schimbare a mentalităților, acesta fiind și domeniul în care activăm și în care ne desfășurăm activitatea și proiectele.
Vom selecta din minimum 35 de licee: 180 profesori, 4375 elevi, 350 părinți, iar din comunitățile asociate 40 de reprezentanți ai autorităţilor de decizie.
Totodată, vizăm 50 de reprezentanți ai sectorului de afaceri și 10 ai celui academic, direct interesați de tineri din perspectiva unor potențiali angajatori sau viitori profesori, și care vor fi identificați din rețelele și parteneriatele noastre.

Activități desfășurate: conștientizare, Affirmative art, dezvoltare personală, participare la documentare și proiecție film documentar, acces la dezbateri, întâlniri de informare/conştientizare, acces la conținutul creat în campaniile media.

 • 200 donatori, 10 ambasadori, 20 voluntari atrași
 • 50.000 de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile în societate
 • Minimum 30 materiale video create ca urmare a parcurgerii cursului postate pe paginile de social media
 • Minimum 5 persoane care devin influenceri pentru cauza asociației
 • 1 film documentar realizat
 • 1 caravană ce va ajunge în 12 licee tehnologice
 • 12 ateliere affirmative art desfăşurate, cu minim 30 de participanţi fiecare
 • 1 conferință de dezvoltare personală desfășurată cu minim 100 participanți

În data de 6 iunie 2023 a avut loc conferința de lansare a proiectului GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!.

Evenimentul a avut loc online, unde au fost invitați să participe, alături de reprezentanții celor doi parteneri, inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ din toate regiunile de dezvoltare, elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri, mass media.

În cadrul conferinței au luat cuvântul:

 • Adeline Duca, Vicepreședinte și Director Fundraising Asociația GO-AHEAD
 • Georgiana Tudora, Manager de proiect
 • Dana Jigman, Expert comunicare
 • Corina Andrei, Sociolog
 • Tedy Necula, Regizor și speaker motivațional
 • Maria Teodoreanu, Director, Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava

În cadrul conferinței au fost prezentate participanților detalii despre proiect (scop, obiective, activități, selecție grup țintă).

Evenimentul a reprezentat un prilej de a discuta și a aduce în atenția publicului nevoia schimbării mentalităților referitoare la programele de dezvoltare personală și consiliere în rândul tinerilor elevi din liceele tehnologice, dar și a celor referitoare la vizibilitatea, imaginea publică și încrederea în societatea civilă.

 • 1 strategie și un plan de comunicare și creștere a numărului de susțintători
 • 1 studiu de impact
 • Minim 10 parteneriate încheiate cu sectorul guvernamental/ de afaceri/ academic
 • 1 campanie de conștientizare privind rolul societății civile în societate
 • 200 donatori
 • 10 ambasadori
 • 20 voluntari
 • Minim 5 apariții în presă, radio, TV
 • 50.000 de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile în societate
 • 1 curs comunicare socială prin video content pentru ambasadori, voluntari și influenceri
 • Minim 15 persoane instruite
 • Minim 5 persoane care devin influenceri pentru cauza asociației
 • 1 film documentar de 50 minute pentru prezentarea la orele de dirigenție și la ședințele cu părinții
 • 1 film documentar (versiune cinema) de 70-90 minute
 • 1 trailer al filmului documentar
 • 1 caravană GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM
 • 12 ateliere de affirmative art desfășurate, cu câte minim 30 de participanți fiecare
 • Minim 12 video testimoniale
 • Minim 35 de licee participante la caravană
 • Minim 5005 persoane implicate în activități ale organizațiilor societății civile (180 profesori, 4375 elevi, 350 părinți, 100 de reprezentanți ai sectorului academic, public și de afaceri)
 • 1 conferință de dezvoltare personală cu minim 100 participanți
 • Minim 10 video testimoniale aferente conferinței

Articole si comunicate

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

The project is implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway and benefits from a 74.969 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

Improving the public image of civil society among a minimum of 50,000 individuals, as well as increasing the visibility, understanding, and recognition of the positive impact that the personal development activities implemented by GO-AHEAD have on the lives of young people and communities through the caravan and the final conference „GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM,” involving over 5,005 individuals, complemented by media campaigns, influencing, and the partnership with the Art of Change Foundation from Norway.

● SO1: Enhancing public perception, increasing visibility, and acknowledging the importance of the activities carried out by civil society through direct interactions with 5005 students, teachers, principals, representatives of the academic, public, and business sectors through Affirmative Art activities, personal development, awareness, documentation, and film projection. On the other hand, through media campaigns, awareness, and promotion of the documentary film to over 50,000 individuals.

● SO2: Increasing citizen participation in civil society organizations by enlisting 20 volunteers, 200 donors, and 10 supporters (ambassadors) within GO-AHEAD to actively support personal development and the association’s mission within technical high schools in Romania.

 • Minimum of 35 participating technical high schools
 • 180 teachers
 • 4375 students
 • 350 parents
 • 40 decision-making authorities
 • 50 representatives from the business sector
 • 10 representatives from the academic sector
 • 360 individuals from 12 participating technical high schools engaged in personal development activities and Affirmative Art, documentation, documentary film projection, access to debates, awareness/information meetings, and access to content created in media campaigns.
 • 1 communication and supporter growth strategy and plan
 • 1 impact study
 • Minimum of 10 partnerships established with government/business/academic sectors
 • 1 awareness campaign regarding the role of civil society in society
 • 200 donors
 • 10 ambassadors
 • 20 volunteers
 • Minimum of 5 appearances in press, radio, TV
 • 50,000 individuals benefiting from awareness campaigns about the role of civil society organizations in society
 • 1 social communication course through video content for ambassadors, volunteers, and influencers
 • Minimum of 15 trained individuals
 • Minimum of 5 individuals becoming influencers for the association’s cause
 • 1 50-minute documentary film for presentation during advisory hours and parent meetings
 • 1 cinema version documentary film of 70-90 minutes
 • 1 trailer for the documentary film
 • 1 GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM caravan
 • 12 Affirmative Art workshops conducted, with a minimum of 30 participants each
 • Minimum of 12 video testimonials
 • Minimum of 35 participating schools in the caravan
 • Minimum of 5005 individuals involved in civil society organization activities (180 teachers, 4375 students, 350 parents, 100 representatives from academic, public, and business sectors)
 • 1 personal development conference with a minimum of 100 participants
 • Minimum of 10 video testimonials related to the conference.
 • Number of individuals involved in civil society organization activities – 5,005
 • Number of individuals benefiting from awareness campaigns about the role of civil society organizations in society – 50,000
 • IMPLEMENTATION PERIOD: 01.05.2023 – 30.04.2024 (12 months)

Within the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! project, implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 -2021, we are launching the methodology for selecting technical high schools where we will conduct the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! Caravan.

Through this methodology, we aim to select 12 technical high schools, at least one from each development region, and 4 technical high schools from Bucharest. The registration takes place voluntarily from July 1st to July 15th.

For more details, please read the attached methodology in its entirety.