Donează Acum
Skip to main content

În data de 28 martie 2024, se va deschide o fereastră către curajul și dorința tinerilor elevi din liceele tehnologice de a face schimbări în propria lor viață și în societate. Acest moment va fi marcat de lansarea unui film manifest  „Ce ai făcut la școală?”, o inițiativă curajoasă a Asociației GO-AHEAD, sub îndrumarea regizorului Tedy Necula. Este o poveste despre  nevoia tinerilor de a beneficia de programe de dezvoltare personală și consiliere, despre nevoia acestora de a fi ascultați, înțeleși și validați. 

Documentarul surprinde experiențele reale ale elevilor din liceele tehnologice, tineri care se luptă să își găsească locul în lume, deseori înfruntând provocări dificile pentru vârsta la care se află, câteodată în tăcere și singurătate. Dar acum, ei au ales să își facă cunoscută vocea, să își împărtășească povestea, să își arate vulnerabilitatea într-un efort de a-și face nevoile auzite.

Proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, este un pas hotărât către schimbare. Această inițiativă aduce împreună sute de elevi din diverse medii sociale, oferindu-le un spațiu sigur și de susținere în care să își exploreze visurile și să își dezvolte planuri concrete pentru viitor.

Atelierele Affirmative Art, ghidate de experții din partea Art for Change Foundation, au reprezentat o oportunitate pentru acești tineri de a-și vizualiza viitorul ideal, de a identifica resursele pe care le au la îndemână și de a stabili pașii concreți către realizarea visurilor lor. În orașele București, Buftea, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Petroșani, Corbu (jud. Harghita), și Luncăvița, elevii și-au exprimat cu sinceritate aspirațiile și au călcat cu încredere pe calea spre autocunoaștere și împlinire personală.

Misiunea Asociației GO-AHEAD este una profundă: să integreze dezvoltarea socio-emoțională și consilierea în procesul educațional din România. Astfel, calitatea actului educațional crește, iar incluziunea socială și șansele egale la educație devin realitate pentru fiecare elev.

Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM este   o demonstrație a curajului și angajamentului tinerilor și al cadrelor didactice de a construi un mediu în care fiecare elev are șansa să crească un om echilibrat. Este un loc unde optimismul și dorința de schimbare devin palpabile. Aici, fiecare participant a găsit puterea de a ieși din zona de confort și de a-și urma cu încredere visurile.

„Mi-a făcut mare plăcere să particip la Atelierul Affirmative Art și să învăț cum să ne canalizăm pe noi. Avem multe activități la școală și ne pregătim pentru BAC, dar e frumos să mergem mai departe și să visăm despre cum ne vedem viața mai departe.”, mărturisește Ana-Maria, elevă în clasa a 12-a.

În final, Conferința de Dezvoltare Personală și lansarea documentarului „Ce-ai făcut la școală?” referitor la nevoia tinerilor de dezvoltare personală și consiliere din cadrul proeictului GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! reprezintă o invitație către întreaga societate de a asculta și de a susține tinerii în drumul lor către autenticitate și împlinire. 

Filmul va putea fi vizionat începând cu luna aprilie în cinematografele din orașele: București, Alba Iulia, Craiova, Vaslui, Cluj, Constanța, Brașov, Timișoara, Ploiești, Iași, Gura Humorului. De asemenea, filmul va fi vizionat și de către elevii din 35 de licee din București și jud. Ilfov, Dâmbovița, Tulcea, Vâlcea, Bacău, Harghita, Satu Mare, Hunedoara, Ialomița, Suceava, Neamț. 

Teaser-ul filmului documentar poate fi vizionat aici – https://www.youtube.com/watch?v=Z3VytjAyNjc

Haideți să oferim tinerilor sprijinul de care au nevoie pentru a deveni lideri ai schimbării și ai progresului.

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO-AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.  

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Mai multe informatii despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! poți să găsești accesând https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream

 

EN: Discover the Power of Courage and Transformation in a Manifesto Movie

On March 28, 2024, a window will open to the courage and determination of young students in technological high schools to make a difference in their own lives and society. The event will be celebrated through the release of the manifesto movie „What did you do at school?”, an ambitious initiative of the GO-AHEAD Association, directed by Tedy Necula. It is a story about young people’s need to benefit from personal development and counseling programs, as well as their need to be heard, understood, and valued.

The documentary reflects the actual experiences of technological high school pupils, young people trying to figure out where they fit in the world, often experiencing significant obstacles for their age, and sometimes in isolation and loneliness.

The GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! project represents a deliberate move toward transformation. This project brings together hundreds of students from various social backgrounds, providing a secure and supportive environment in which they can pursue their aspirations while developing real plans for the future.

The Affirmative Art workshops, led by specialists from the Art for Change Foundation, provided a chance for these young people to imagine their ideal future, identify available resources, and plan tangible measures toward realizing their goals. Students in Bucharest, Buftea, Targoviste, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Petroșani, Corbu (Harghita county), and Luncăvița showed genuine goals and took confident steps toward self-discovery and personal fulfillment.

The objective of GO-AHEAD is profound: to incorporate social-emotional development and counseling into Romanian education. This improves the quality of education while also making social inclusion and equal educational opportunities a reality for all students.The GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM caravan exemplifies the courage and passion of young people and teachers to create an atmosphere in which every student has the opportunity to grow into a balanced human being. It is a place where optimism and the desire for change are apparent. Each member has discovered the courage to venture outside of their comfort zone and pursue their dreams.

 „I thoroughly loved attending the Affirmative Art Workshop and learning how to channel ourselves. We have a lot of events at school and we are preparing for the final exams, but it’s good to move forward and imagine how we want our lives to go,” admits Ana-Maria, a 12th grader.

Finally, the Personal Development Conference and the release of the documentary „What Did You Do at School?” on young people’s need for personal development and counseling as part of the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! project invites the entire society to listen to and support young people on their journey to authenticity and fulfillment.

Starting in April, the film will be screened in cinemas in Bucharest, Alba Iulia, Craiova, Vaslui, Cluj, Constanța, Brașov, Timișoara, Ploiești, Iași, and Gura Humorului. Students from 35 high schools in Bucharest and Cluj County will also watch the film. Ilfov, Dâmbovița, Tulcea, Vâlcea, Bacău, Harghita, Satu Mare, Hunedoara, Ialomiţa, Suceava, and Neamţ.

The documentary film teaser can be viewed here: https://www.youtube.com/watch?v=Z3VytjAyNjc.

Let’s give young people the support they need to become leaders of change and progress.

The GO-AHEAD Association is a non-governmental organization whose mission is educational change (equal educational opportunities, social inclusion, and increased educational quality). GO-AHEAD Association, an authorized provider of training, information, and professional counseling, supports PERSONAL DEVELOPMENT and proposes an INNOVATIVE CONCEPT to improve educational, professional, and personal outcomes.

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities. 

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org. 

More information about the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! project can be found at: https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

Descoperă Puterea Curajului și a Transformării – Film Manifest

Share