Donează Acum
Skip to main content

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM este caravana schimbării mentalităților referitoare la nevoia tinerilor de dezvoltare personală și consiliere, dar și a celor referitoare la vizibilitatea, imaginea publică și încrederea în societatea civilă.

Asociația GO-AHEAD și Art for Change Foundation din Norvegia au încheiat prima etapă a caravanei GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM. Programul își propune să ajute tinerii din diferite medii sociale să vizualizeze, să verbalizeze și să creeze un plan pentru a-și atinge viitorul pe care îl doresc.

Elevii de liceu din București, Buftea, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Petroșani, Corbu (jud. Harghita), Luncăvița și Satu Mare au luat parte la atelierele Affirmative Art, ghidați de Eirik Jarl Trondsen și Liv Due, din partea Art for Change Foundation pentru a vizualiza prin desen viitorul ideal, resursele pe care fiecare dintre ei le are și pentru a identifica pași concreți pe care îi pot întreprinde în  diecția visului lor.

Misiunea Asociației GO-AHEAD este de a integra dezvoltarea socio-emoțională și consilierea în procesul educațional din România, crescând astfel calitatea actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Am descoperit în fiecare din orașele în care a poposit Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM tineri și cadre didactice care au avut curajul să iasă în fața colegilor lor și să își prezinte viitorul de vis, așa cum îl văd ei pe toate planurile: profesional, personal, în relație cu ceilalți, în timpul liber. Am descoperit optimism, am văzut o adevărată dorință de a fi mai buni și a produce un impact în societate, de a ieși din zona de confort și a deveni susținători unii pentru alții.

Este un exercițiu de vulnerabilitate, respect, de împărtășire a emoțiilor, visurilor, poveștilor și a experienței de viață pe care participanții, prin desen, prin joc de rol, l-au parcurs cu bucurie, curaj și încredere.

Caravana începută în 16 octombrie s-a încheiat pe 4 decembrie la Colegiul Economic Gheorghe Dragoș din Satu Mare, unde elevii au fost ghidați cum să-și deseneze viitorul de vis.

Pe lângă ateliere de Affirmative Art, acces la dezbateri, întâlniri de informare/conștientizare, elevii au avut oportunitatea să participe activ la realizarea unui film inspirațional cu și despre elevii din liceele tehnologice. La filmări, pe 4 și 5 decembrie au participat atât elevii de la Colegiul Economic ”Gheorghe Dragoș”, cât și cei din echipa B-Robo Team de la Colegiul Tehnologic ”I. C. Brătianu” din Satu Mare, cu entuziasm, voie bună și dorința de a face auzite nevoia acestora de a fi ascultați, înțeleși și validați.

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO-AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați http://www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Mai multe informatii despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! poți să găsești accesând https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM militează pentru creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șanse egale la educație

 

EN: GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! is a caravan aimed at shifting mentalities regarding the need of teens for personal development and counseling, but also the need for visibility, public image and trust in NGOs

The first stage of the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM caravan has been completed by the GO-AHEAD Association and the Art for Change Foundation. The program’s goal is to help young people from various social backgrounds in visualizing, verbalizing, and creating an approach to achieve the future they desire.

High school students from Bucharest, Buftea, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Petroșani, Corbu (Harghita County), Luncăvița, and Satu Mare participated in Affirmative Art workshops directed by Eirik Jarl Trondsen and Liv Due from the Art for Change Foundation in order to visualize their ideal future, the resources they have, and the concrete steps they can take in order to accomplish their dream.

The GO-AHEAD Association’s mission is to integrate socio-emotional development and counseling into the educational process in Romania, thereby improving educational quality, social inclusion, and equal educational opportunities.

We discovered young people and teachers in each city where the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM Caravan visited who had the courage to stand in front of their colleagues and present their dream future as they see it on all levels: professionally, personally, in relation to others, and in their spare time. We discovered optimism, and we saw a genuine desire to be better and make a difference in society, to push themselves out of their comfort zones and become advocates for one another.

It is an exercise in vulnerability, respect, sharing of emotions, dreams, stories, and life experience that the participants have gone through with joy, courage, and confidence through drawing and role-playing.

The caravan began on October 16 and concluded on December 4 at Gheorghe Dragoș Economic College in Satu Mare, where students were taught how to draw their ideal future.

Students had the opportunity to actively participate in the creation of an inspirational film with and about high school technology students, in addition to Affirmative Art workshops, debate access, and information/awareness meetings. On the 4th and 5th of December, students from the Economic College „Gheorghe Dragoș” and the B-Robo Team from the Technological College „I. C. Brătianu” from Satu Mare arrived with enthusiasm, good will, and the desire to be heard, understood, and validated.

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

The GO-AHEAD Association is a non-governmental organization whose mission is educational change (equal educational opportunities, social inclusion, and increased educational quality). GO-AHEAD Association, an authorized provider of training, information, and professional counseling, supports PERSONAL DEVELOPMENT and proposes an INNOVATIVE CONCEPT to improve educational, professional, and personal outcomes.

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

More information about the project GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! You can find it by going to https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream. 

Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM militează pentru creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șanse egale la educație

Share