Skip to main content

În fiecare zi, visurile noastre ne definesc. Ne ghidează pașii și ne oferă motivația necesară pentru a merge mai departe, chiar și atunci când viața pare să ne pună la grea încercare.

Pe 16 noiembrie, Asociația GO-AHEAD a început o călătorie specială, o călătorie în care împărtășește această filozofie și aduce speranță și inspirație în inimile tinerilor din România. Suntem bucuroși să vă prezentăm Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM.

Caravana va străbate țara, ajungând la peste 550 de elevi, profesori, parteneri publici și privați din 12 licee, reprezentând toate regiunile țării. „Scopul nostru este să stimulăm imaginația și să încurajăm visurile, pentru că știm că acestea pot deveni realitate atunci când le acordăm atenție și susținere. Priam etapă a caravanei are loc în perioada 16 octombrie – 26 octombrie și va ajunge în mai multe orașe, printre care București, Buftea, Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Petroșani, Corbu (jud. Harghita), Luncăvița.”, afirmă Adeline Duca, Vicepreședinte Asociația GO-AHEAD

Unul dintre elementele cheie ale caravanei este workshop-ul Affirmative Art.  Acest instrument îi ajută pe tineri în găsirea direcțiilor personale în viață, prin desen și exerciții ghidate. Activitățile se bazează pe o filozofie simplă pentru a transforma visurile în ceva tangibil. Pașii sunt: identificarea activităților ce îi atrag, a aspectelor pentru care sunt recunoscători, a trăsăturilor ce îi definesc și a susținătorilor, apoi transpunerea visului prin desen, alinierea la realitatea exterioară și realizarea visului. Desenul presupune exteriorizarea visurilor, afirmarea viziunilor personale și identificarea pașilor de urmat, dar și abilitățile și resursele de care tinerii dispun pentru a-și atinge visurile.

„În fiecare școală pe care o vizităm, vom ajuta elevii să-și descopere propriul vis pentru viitor prin intermediul artei. Credem că arta este un limbaj universal care poate exprima aspirațiile și sentimentele noastre într-un mod unic și personal. Prin desen, tinerii vor putea să-și pună în imagini aspirațiile lor și să le transforme în realitate. În cadrul workshop-urilor îl vom avea alături și pe Eirik Jarl Trondsen, Președintele Art For Change Foundation, partener al proiectului.

Pe lângă workshop-uri, vom viziona și un film inspirațional, „Mai departe”, regizat de Tedy Necula. Acest film spune povestea lui George Baltă, un tânăr care a înfruntat provocări incredibile și a reușit să-și mențină motivația pentru a-și atinge visurile, chiar atunci când totul părea că se prăbușește în jurul lui. Este o poveste care ne amintește că indiferent de obstacolele pe care le întâlnim, putem merge „Mai departe.”, Adeline Duca, Vicepreședinte Asociația GO-AHEAD.

Un alt aspect important în cadrul caravanei este dezbaterea. Vor fi inițiate discuții despre rolul societății civile și al organizațiilor neguvernamentale în sprijinirea și dezvoltarea unor sectoare cruciale, precum educația, sănătatea, cultura, sportul și multe altele. Este o oportunitate de a ne gândi împreună la cum putem contribui la construirea unei Românii mai bune și a unei Europe verzi, competitive și incluzive.

„Suntem entuziasmați să începem această călătorie și să oferim inspirație tuturor pentru a-și urma propriile visuri. Împreună, putem să ne atingem viitorul de vis. Fie că visurile noastre sunt mari sau mici, ele ne definesc și ne motivează să mergem mai departe, indiferent de obstacole. În fiecare zi este o oportunitate de a ne apropia de visurile noastre. Așa că, vă îndemnăm să mergeți întotdeauna „Mai departe”, să credeți în voi înșivă și să faceți tot ce este necesar pentru a vă îndeplini visurile.”, Adeline Duca, Vicepreședinte Asociația GO-AHEAD.

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO-AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.

Mai multe informatii despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! poți să găsești accesând https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

 

 

EN:

In the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM Caravan
towards a hopeful future

Every day, our dreams define us. They guide our steps and give us the motivation to keep going, even when life seems to be challenging us.

On 16 November, the GO-AHEAD Association began a special journey, a journey that shares this philosophy and brings hope and inspiration to the hearts of young people in Romania. We are happy to present the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM Caravan.

On 16 November, the GO-AHEAD Association began a special journey, a journey that shares this philosophy and brings hope and inspiration to the hearts of young people in Romania. We are happy to present the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM Caravan.

The caravan will travel across the country, meeting over 550 students, teachers, public and private partners, and representatives from 12 high schools from across the country. „Our goal is to stimulate imagination and encourage dreams because we know they can become a reality when we pay attention to them and support them.” The first stage of the caravan will take place from 16 October to 26 October and will reach several cities, including Bucharest, Buftea, Targoviste, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Petroșani, Corbu (Harghita county), Luncăvița”, says Adeline Duca, Vice-President of GO-AHEAD Association.

On 16 November, the GO-AHEAD Association began a special journey, a journey that shares this philosophy and brings hope and inspiration to the hearts of young people in Romania. We are happy to present the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM Caravan.

The Affirmative Art workshop is a key component of the caravan.  Through drawing and guided exercises, this tool assists young people in discovering their personal life direction. The activities are based on a simple philosophy of turning dreams into reality. The steps are as follows: identify the activities they are drawn to, the things they are grateful for, their defining characteristics and supporters, translate the dream through drawing, align with external reality, and make the dream a reality. Drawing entails externalizing dreams, affirming personal visions, and identifying next steps, as well as the skills and resources available to young people to achieve their goals.

On 16 November, the GO-AHEAD Association began a special journey, a journey that shares this philosophy and brings hope and inspiration to the hearts of young people in Romania. We are happy to present the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM Caravan.

„Through art, we will help students discover their own future dreams in every school we visit.” We believe that art is a universal language capable of expressing our hopes and feelings in a unique and personal manner. Young people will be able to turn their dreams into images and make them a reality by drawing. During the workshops, Eirik Jarl Trondsen, President of the Art For Change Foundation and project partner, will join us. In addition to the workshops, we will watch the inspirational film „Further Ahead” directed by Tedy Necula.

This film tells the story of George Baltă, a young man who has faced incredible challenges and has managed to maintain his motivation to achieve his dreams even when everything seemed to be collapsing around him. It’s a story that reminds us that no matter what obstacles we face, we can go „Further.” Adeline Duca, Vice President of the GO-AHEAD Association.

The debate is another important aspect of the caravan. Discussions on the role of civil society and non-governmental organizations in supporting and developing critical sectors such as education, health, culture, sport, and others will begin. It is an opportunity for us to think together about how we can help build a better Romania and a more sustainable, competitive, and inclusive Europe.

„We are very excited to embark on this journey and to inspire everyone to pursue their own dreams.” We can achieve our ideal future if we work together. Whether our dreams are big or small, they define us and motivate us to keep moving forward, no matter what obstacles stand in our way. Every day is a new chance to get closer to our goals. So, we encourage you to always go „Further”, believe in yourself, and do whatever it takes to achieve your dreams.” Adeline Duca, Vice President of the GO-AHEAD Association.

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

The GO-AHEAD Association is a non-governmental organization whose mission is educational change (equal educational opportunities, social inclusion, and increased educational quality). GO-AHEAD Association, an authorized provider of training, information, and professional counseling, supports PERSONAL DEVELOPMENT and proposes an INNOVATIVE CONCEPT to improve educational, professional, and personal outcomes.

More information about the project GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! You can find it by going to https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream. 

 

Caravana GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM – viitor plin de speranță