Skip to main content
Acest proiect, implementat cu mândrie de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation, și cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România (un program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021), are ca obiectiv central îmbunătățirea imaginii și a perceperii publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală, desfășurate de GO-AHEAD, îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este caravana schimbării care va ajunge în 35 de licee și 8 regiuni și astfel la peste 5005 elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai sectorului public, privat și academic.

Principalele obiective ale proiectului includ:
●    Îmbunătățirea percepției publice și creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul societății civile, prin realizarea unui film cu și despre viața tinerilor din liceele tehnologice, dar și prin interacțiuni directe cu peste 5.005 elevi, profesori, directori, și reprezentanți ai sectorului academic, public și de afaceri, precum și prin campanii media.
●    Creșterea implicării cetățenilor în organizațiile societății civile prin atragerea a 20 de voluntari, 200 de donatori și 10 suporteri (ambasadori) care susțin dezvoltarea personală și misiunea Asociației în liceele tehnologice din România, și prin formarea, prin intermediul unui curs de social media, a unor tineri influenceri care vor contribui și ei la cauza Asociației.

Proiectul se adresează în primul rând mediului educațional, concentrându-se asupra liceelor tehnologice, în speranța de a aduce o schimbare semnificativă asupra modului în care acestea sunt percepute în mentalitatea colectivă. Vor fi implicați 180 de profesori, 4.375 de elevi, 350 de părinți, și 40 de reprezentanți ai autorităților de decizie din comunitățile asociate. De asemenea, se dorește implicarea a 50 de reprezentanți ai sectorului de afaceri și 10 ai celui academic, direct interesați de viitorul tinerilor.

Principalele activități ale proiectului includ realizarea unui film cu și despre elevii din liceele tehnologice, desfășurarea caravanei în cadrul căreia se vor face și ateliere de Affirmative Art, proiecția filmului, acces la dezbateri, întâlniri de informare/conștientizare și acces la conținutul creat în campaniile media. La finalul proiectului, va avea loc Conferința de dezvoltare personală, în cadrul căreia va fi lansat oficial filmul inspirațional realizat, iar experții invitați vor dezbate teme precum importanța introducerii dezvoltării personale în educație și implicarea mediului ONG în sprijinirea și dezvoltarea sectorului educației în România.

“De peste 5 ani, Asociația GO-AHEAD dezvoltă competențele socio-emoționale ale profesorilor și elevilor. Am găsit în școli adesea oboseală, furie, rușine, tristețe și anxietate, dar am ales să dăm în schimb CURAJ, învățând elevii și profesorii cum să își accepte emoțiile, cum să fie autentici, cum să își îndeplinească cele mai îndrăznețe visuri, cum să crească și să fie oameni echilibrați. Acest proiect reprezintă o continuare îndrăzneață a inițiativelor noastre de succes în domeniul educațional. Suntem entuziasmați să ducem mai departe această misiune și să aducem o schimbare pozitivă în viețile tinerilor din România.”, afirmă Adeline Duca, Vicepreședinte Asociația GO-AHEAD.
Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.
Mai multe informatii despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! poți să găsești accesând https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

 

 

EN:

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, a new project
of the GO-AHEAD Association

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! – a project aimed to Inspire Young People

This project, proudly implemented by GO-AHEAD Association in collaboration with Art for Change Foundation, and with the financial support of Active Citizens Fund Romania (a program funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through EEA Grants 2014 – 2021), has as its central goal to improve the image and public perception of civil society among at least 50,000 people, increasing visibility, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counsellors have on the community.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! is a change caravan that will visit 35 schools and 8 regions, bringing with it over 500 students, teachers, parents, and representatives from the public, private, and academic sectors.

The project’s main objectives are as follows:
●    Increase public perception and awareness of the role of civil society by producing a film about the lives of young people in technical schools, as well as direct interactions with over 5.005 students, teachers, directors, and representatives from the academic, public, and business sectors, as well as through media campaigns.
●    Involvement of citizens in civil organizations is increased through the recruitment of 20 volunteers, 200 donors, and 10 supporters (ambassadors) who support the organization’s personal development and mission in Romanian technological licenses, as well as through the training of some young influencers through a social media course.

 

The project is primarily aimed at the educational environment, with a focus on technological high schools, with the goal of effecting a significant change in how they are perceived in the collective mindset. It will involve 180 teachers, 4,375 students, 350 parents, and 40 decision-makers from the surrounding communities. It also intends to include 50 representatives from business and 10 from academia who have a direct interest in the future of young people.

The project’s main activities include the creation of a film with and about students from technological high schools, as well as the caravan, which will include Affirmative Art workshops, film screenings, access to debates, information/awareness meetings, and access to content created in media campaigns. At the end of the project, there will be a Personal Development Conference at which the inspirational film will be officially launched and invited experts will debate topics such as the importance of incorporating personal development into education and the role of non-governmental organizations (NGOs) in supporting and developing the education sector in Romania.

„The GO-AHEAD Association has been working to improve the social-emotional skills of teachers and students for over 5 years.” We frequently found fatigue, anger, shame, sadness, and anxiety in schools, but we chose to give COURAGE instead, teaching students and teachers how to accept their emotions, be authentic, fulfill their most daring dreams, and grow and be balanced people. This project is a daring extension of our previous educational initiatives. „We are excited to carry out this mission and make a positive difference in the lives of Romanian youth,” says Adeline Duca, Vice President of the GO-AHEAD Association.

 

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

The GO-AHEAD Association is a non-governmental organization whose mission is educational change (equal educational opportunities, social inclusion, and increased educational quality). GO-AHEAD Association, an authorized provider of training, information, and professional counseling, supports PERSONAL DEVELOPMENT and proposes an INNOVATIVE CONCEPT to improve educational, professional, and personal outcomes.

More information about the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! project can be found at: https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

 

Descoperă GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! – Un Proiect Inspirațional pentru Tineri – comunicat de presă