Skip to main content

Un film manifest pentru educație, egalitate de șanse, schimbare!

RO: Ieri am povestit despre dezvoltare personală, despre impactul acesteia în educație, despre experiențele și poveștile tinerilor elevi care merită și trebuie să fie auziți, ascultați și validați.

Echipa GO-AHEAD a povestit ieri despre stereotipuri, etichete, nevoia societății civile de a se implica în demersuri care să ajute tinerii încă de pe băncile școlii să devină oameni echilibrați, încrezători în propriile forțe și conștienți de resursele de care dispun.

În Martie vom lansa filmul „Ce ai făcut la școală?”, în Regia lui Tedy Necula.

Acesta este un manifest, un film documentar despre curajul tinerilor elevi care ne-au povestit despre impactul programelor de dezvoltare personală și consiliere în viața lor, dar și despre cel al celor care și-ar dori să beneficieze de astfel de programe pentru a-și îmbunătăți sau combate situația vulnerabilă în care se află.

Împreună putem contribui la îmbunătățirea actului educațional, la combaterea stereotipurilor, la a crea un mediu incluziv și colaborativ în care fiecare elev să aibă șanse egale la educație.

EN:

A manifesto film for education, equality, and change!

Yesterday, we talked about personal development and its impact on education, as well as the experiences and stories shared by teenagers who deserve to be heard, listened to, and acknowledged.

Yesterday, the GO-AHEAD team addressed stereotypes, labels, and the need for civil society to take action to help young people in school become balanced, self-confident, and resourceful individuals.

In March we will launch the film „What did you do at school?”, directed by Tedy Necula.

This is a manifesto, a documentary film, about the bravery of young students who have told us about the influence of personal development and counseling programs in their lives, as well as those who would like to benefit from such programs in order to enhance or combat their vulnerable circumstances.

Together, we can help to improve education by combating stereotypes and building an inclusive and collaborative environment in which every student has equal access to education.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

Un film manifest pentru educație, egalitate de șanse, schimbare!