Skip to main content

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GOAHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.

În era digitală, puterea social media este imensă, și cunoștințele necesare pentru a folosi această putere în mod eficient sunt esențiale. Cursul de instruire pentru Social Media, desfășurat în cadrul proiectului și realizat și susținut de Tedy Necula, nu este doar despre postări creative și strategii de marketing, ci este și despre transformarea participanților în agenți ai schimbării, susținători ai dezvoltării personale și ai cauzelor care contează în domeniul educației și consilierii pentru dezvoltare personală și profesională.

Participanții la acest curs nu învață doar tehnici avansate de gestionare a platformelor de socializare, ci sunt și încurajați să-și îndrepte abilitățile către promovarea unor cauze importante și semnificative pentru societatea actuală. După acest curs, devin nu doar vocea lor, ci și vocea colegilor și a cauzelor pe care le susțin. Un aspect unic al acestui curs este accentul pus pe dezvoltarea personală. Participanții sunt ghidați să înțeleagă cum pot folosi platformele de social media pentru a împărtăși povești personale, devenind astfel nu doar influenceri digitali, ci și vectori ai dezvoltării personale.

După absolvirea cursului, elevii vor avea abilitățile necesare pentru a vorbi despre provocările lor de zi cu zi sau despre succesele lor, și se vor conecta cu publicul într-un mod autentic și empatic. Astfel, devin un canal vital de comunicare și susținere. Folosind cunoștințele din cadrul cursului, vor putea transmite în timp real nu doar experiențele proprii, ci și provocările și succesele colegilor. Fiind vectori de informație în timp real, devin susținători activi al comunității lor și promotori al schimbării pozitive.

Tematica acestui curs cuprinde modulele: Comunică Autentic prin Video; Creează Video Despre Tine; Subiecte care atrag. Despre ce alegi sa vorbesti?; Importanța povestirii. Cum să ai o narațiune de impact; Editare în CapCut; Fă-ți Video-ul Cunoscut.

Un aspect inovator al acestui program este faptul că absolvenții cursului vor avea oportunitatea de a primi consultanță bilunară de la un expert în domeniul comunicării digitale, Tedy Necula. Tedy este un regizor și producător de filme și reclame inspiraționale cunoscut pentru abordarea sa unică și capacitatea de a comunica povești puternice prin intermediul videoclipurilor. Metoda de lucru a lui Tedy Necula are un obiectiv clar: să descopere și să exprime partea inspirațională din orice subiect sau brand, astfel încât să motiveze oamenii prin mesajul său. Prin utilizarea filmului și a reclamelor, el reușește să creeze povești captivante care să trezească emoții și să provoace o reacție profundă în rândul audienței. Acesta nu este doar un talentat regizor și producător, ci și un vorbitor inspirațional remarcabil. El este singurul regizor român cu dizabilități și își folosește povestea de viață pentru a inspira și a motiva oamenii.

„Tedy Necula a avut privilegiul de a inspira diverse comunități, atât din mediul de afaceri, cât și din mediul social. El este recunoscător pentru faptul că prin cuvintele și experiențele sale poate influența pozitiv pe cei care au nevoie de curaj pentru a depăși obstacolele mici sau mari din viață. Mesajele sale inspiraționale și motivaționale au avut un impact profund, conducând la revelații și schimbări în viețile oamenilor. Din toate aceste considerente, Asociația GO-AHEAD a dat curs acestei colaborări. Suntem nerăbdători să vedem cum acești tineri talentați își vor folosi abilitățile și cunoștințele dobândite pentru a deveni lideri digitali în comunitatea noastră și pentru a face diferența în mediul online.”, afirmă Adeline Duca, Vicepreședinte Asociația GO-AHEAD.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Mai multe informatii despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! poți să găsești accesând https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

EN: Become the voice of your generation

The GO-AHEAD Association is a non-governmental organization whose mission is educational change (equal educational opportunities, social inclusion, and increased educational quality). GO-AHEAD Association, an authorized provider of training, information, and professional counseling, supports PERSONAL DEVELOPMENT and proposes an INNOVATIVE CONCEPT to improve educational, professional, and personal outcomes.

The power of social media is immense in the digital age, and knowing how to use it effectively is essential. The Social Media training course, delivered and supported by Tedy Necula as part of the project, is about more than just creative posts and marketing strategies; it is also about transforming participants into agents of change, advocates for personal development and causes that matter in the field of education and counseling for personal and professional development.

Participants in this course are encouraged to use their skills to advocate for causes that are important and meaningful to today’s society, in addition to learning advanced techniques for managing social media platforms. They become not only their own voice, but also the voice of their peers and the causes they support after completing this course. The emphasis on personal development is a distinguishing feature of this course. Participants are shown how to use social media platforms to share personal stories, becoming not only digital influencers but also personal development vectors.

Students will be able to talk about their everyday challenges or successes and connect with audiences in an authentic and empathetic manner after graduating. As a result, they become an important channel of communication and support. They will be able to communicate in real time not only their own experiences, but also the challenges and successes of their colleagues, thanks to the knowledge gained in the course. They become active supporters of their community and promoters of positive change as vectors of real-time information.

Modules in the course include: Communicate Authentically through Video; Create Video About Yourself; and Engaging Topics. What you choose to discuss; the significance of storytelling. How to Write an Effective Narrative; CapCut Editing; Making Your Video Visible.

An innovative aspect of this program is that course graduates will be able to receive bi-monthly consultation from Tedy Necula, a digital communication expert. Tedy is an inspirational film and commercial director and producer known for his one-of-a-kind approach and ability to tell powerful stories through video. Tedy Necula’s working method has a clear goal: to discover and express the inspirational side of any subject or brand in order to motivate people with his message. He is successful in creating captivating stories that stir emotions and elicit a strong reaction from the audience through the use of film and commercials. He is an exceptional inspirational speaker as well as a talented director and producer. He is Romania’s only disabled director, and he uses his life story to inspire and motivate others.

„In business and in society, Tedy Necula has had the honor of inspiring diverse communities.” He is grateful that he can positively influence those who need courage to overcome small or large obstacles in life through his words and experiences. His inspirational and motivational messages have had a profound impact on people’s lives, resulting in revelations and changes. For all of these reasons, the GO-AHEAD Association has agreed to participate in this collaboration. „We’re excited to see how these talented young people will apply their skills and knowledge to become digital leaders in our community and make a difference online,” says Adeline Duca, Vice President of the GO-AHEAD Association.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

More information about the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! project can be found at: https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

 

Transformă- te în vocea generației tale – comunicat de presă