Skip to main content

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este un nou proiect al Asociației GO-AHEAD, implementat în parteneriat cu Art for Change Foundation din Norvegia, în perioada 1 mai 2023 – 30 aprilie 2024, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este caravana schimbării mentalităților referitoare la nevoia tinerilor de dezvoltare personală și consiliere, dar și a celor referitoare la vizibilitatea, imaginea publică și încrederea în societatea civilă, caravană care va ajunge în 35 de licee și 8 regiuni și astfel la peste 5005 elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai sectorului public, privat și academic.

În cadrul proiectului, va fi realizat și un film documentar care va vorbi despre realitatea societății noastre, în care un sfert dintre adolescenți nu vorbesc cu părinții despre problemele lor, se confruntă cu emoții negative pe care nu știu să le gestioneze, sunt nevoiți să lucreze în detrimentul școlii și nu au acces la niciun fel de consiliere și dezvoltare personală.

Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii publice a societății civile în rândul a minim 50.000 de persoane, precum și a gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de dezvoltare personală implementate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și comunităților prin caravana și conferința națională “GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!”, care implică peste 5.200 persoane, dublate de campanii media, influencing și parteneriatul cu Art for Change Foundation din Norvegia.

Prin intermediul proiectului, ne vom adresa mediului educațional, cu precădere liceelor tehnologice, asupra cărora vizăm un impact considerabil și o schimbare a mentalităților.

Din grupul țintă vor face parte 180 profesori, 4375 elevi și 350 părinți proveniți din 35 de licee, iar din comunitățile asociate, 40 autorităţi de decizie.

În plus, vizăm 50 de reprezentanți ai sectorului de afaceri și 10 ai celui academic, direct interesați de tineri din perspectiva unor potențiali angajatori sau viitori profesori.

La conferința de start, care va fi organizată în perioada următoare, vor participa reprezentanți ai partenerilor de proiect, reprezentanți ai sectorului public și privat – unități de învățământ, instituții și servicii publice din sectorul de educație, precum și parteneri media.

În cadrul conferinței vom discuta despre rolul organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea societății civile, importanța consilierii și dezvoltării personale în creșterea unei generații sănătoase, de ce investim în educație și cum se pot implica și alții acestui demers.

Așadar, fiți cu ochii pe noi!

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! – A caravan aimed at shifting mentalities

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! is a new project of the GO-AHEAD Association that will run from 1 May 2023 to 30 April 2024, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through EEA Grants 2014 – 2021.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! is a caravan aimed at shifting mentalities about young people’s need for personal development and counseling, as well as visibility, public image, and trust in civil society, which will reach 35 high schools in 8 regions, reaching over 5005 students, teachers, parents, and representatives from the public, private, and academic sectors.

A documentary film will also be made as part of the project about the reality of our society, in which a quarter of teenagers do not talk to their parents about their problems, face negative emotions they do not know how to deal with, must work at the expense of school, and do not have access to any kind of counseling or personal development.

The project’s goal is to improve civil society’s public image among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s personal development activities have on the lives of young people and communities through the national „GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!” caravan and conference, which will involve over 5,200 people, as well as media campaigns, influencing, and collaboration with the Art for Change Foundation.

We will address the educational environment, particularly technology high schools, through the initiative, with the goal of having a significant impact and changing mindsets.

The target audience will consist of 180 teachers, 4375 students, and 350 parents from 35 high schools, as well as 40 decision makers from the surrounding areas.

Furthermore, we intend to target 50 individuals from the commercial and academic sectors who are directly interested in young people as possible employers or future teachers.

Representatives of the project partners, representatives of the public and commercial sectors – educational establishments, institutions, and public services in the education sector, as well as media partners – will attend the kick-off conference, which will be held in the coming time.

At the conference we will explore the role of non-governmental organizations in civil society growth, the value of counseling and personal development in raising a healthy generation, why we invest in education, and how others can get engaged at the conference.

So, keep your eyes on us!

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

 

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! – O caravană a schimbării mentalităților