Skip to main content

Ia parte la studiul nostru/Întâlniri de comunitate

RO: Vă invităm să participați la analiza inițială din cadrul unui studiu de impact privind percepția mediului educațional asupra activităților societății civile.
Studiul este realizat în cadrul proiectului GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!

EN: We invite you to participate in the initial analysis of the impact study regarding the perception of the educational environment on the activities of the civil society organizations.
The study is developed in the GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! project.

CHESTIONAR PENTRU ELEVI/FORM FOR STUDENTS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuiCGYHmsVe4TfQ_kJ6fiSypo1PEnfms2vtaQ4-fP6zaWDJg/viewform

CHESTIONAR PENTRU PROFESORI ȘI PĂRINȚI//FORM FOR TEACHERS AND PARENTS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbjqJRBLzkXqa1zT80eSIDsBBWsL8rA1Um9cPketOZ2wJBuQ/viewform

Întâlniri de comunitate/Community meetings
RO: Ne bucurăm să vă anunțăm că din comunitatea Dream fac parte 37 de tineri.
Aceștia au avut curajul să fie vulnerabili și să povestească despre ei, precum și să se alăture misiunii noastre de a face înțeleasă nevoia de dezvoltare personală și de consiliere a elevilor din liceele tehnologice.
În cadrul ultimei întâlniri ale comunității, am discutat despre visuri, despre cum arată o zi obișnuită din viața noastră și am învățat despre cadre, perspective și conflict în arta de a filma.

Întâlnirile au loc o dată la două săptămâni, având ca scop crearea unor comunități de susținere în jurul tinerilor, unde învățăm și discutăm despre dezvoltare personală și beneficiile acesteia și despre cum ne identificăm visurile și pasiunile.

EN: We are happy to announce that 37 youngsters are part of the Dream community.
They have the courage to be vulnerable and tell us about themselves, as well as to join our mission to raise awareness on the importance of personal development and school counseling among youngsters.

During our last community meeting, we discussed dreams and a typical day in our life and we found out about frames, perspectives and conflict in the filmaking art.

The meetings take place every two weeks and aim to create supportive communities around young people, where we learn and discuss about personal development and its benefits, as well as how to identify our dreams and passions.

Am discutat în mediul online despre dezvoltare personală/We discussed in online about personal development

RO: Dezvoltarea personală este puntea dintre noi și visurile noastre.
Dezvoltarea personală vine în ajutorul celor aflați în stiuații vulnerabile pentru a-i ajuta să își atingă potențialul maxim și pentru a le da curajul să își atingă visurile.
Studiile noastre arată că că 1 din 3 tineri se simte trist, furios sau rușinat, 1 din 4 tineri tocmai a fost jignit de cineva, iar aceste problematici vin cu:
– stimă de sine scăzută
– neîncredere în propriile forțe
– alegerea traseelor profesionale nepotrivite

Prin intermediul activităților și programelor de dezvoltare personală, tinerii care se confruntă cu diverse probleme, precum anxietate și depresie, au șansa să învețe să gestioneze perioadele dificile ale vieții.
EN: Personal development is the bridge between us and our dreams.
Personal development comes to the aid of those in vulnerable situations, to help them reach their full potential and give them the courage to reach for their dreams.
Our studies show that 1 in 3 young people feel sad, angry or ashamed, and 1 in 4 young people have just been offended by someone, and that these problems are most often accompanied by:
– low self-esteem
– lack of confidence in one’s own strength
– choosing inappropriate professional paths
Through activities and programs in this field, young people facing various problems such as anxiety and depression have the chance to learn to manage difficult periods in life.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.
About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org. ”

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

 

31.07.2023 – Fă parte din studiul nostru și vino alături de noi într-o comunitate de oameni curajoși