Skip to main content

Proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este un proiect nou ce se va derula în perioada 1 mai 2023 – 30 aprilie 2024.

Proiectul este derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii publice a societății civile în rândul a minimum 50.000 de persoane, precum și a gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de dezvoltare personală implementate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și comunităților prin caravana și conferința națională “GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM”, care implică peste 5.200 persoane, dublate de campanii media, influencing și parteneriatul cu Art for Change Foundation din Norvegia.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! este caravana schimbării mentalităților referitoare la nevoia tinerilor de dezvoltare personală și consiliere, dar și a celor referitoare la vizibilitatea, imaginea publică și încrederea în societatea civilă, caravană care va ajunge în 35 de licee și 8 regiuni și astfel la peste 5005 elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai sectorului public, privat și academic.

Durata proiectului: 12 luni
Suma solicitată: 74.969 EURO

OBIECTIVE SPECIFICE
OS1. Îmbunătățirea percepției publice, creșterea vizibilității și recunoașterii importanței activităților desfășurate de societatea civilă prin interacțiuni directe cu 5005 elevi, profesori, directori, reprezentanți ai sectorului academic, public și de afaceri prin activități de Affirmative Art, dezvoltare personală, conștientizare, documentare și proiecție de film și pe de altă parte prin campanii media, conștientizare și popularizarea filmului documentar către peste 50.000 de persoane.
OS2. Creşterea participării cetăţenilor în organizaţiile societăţii civile prin cooptarea a 20 de voluntari, 200 de donatori și 10 suporteri (ambasadori) în cadrul GO-AHEAD care să susțină activ dezvoltarea personală și misiunea Asociației în cadrul liceelor tehnologice din România.

GRUPURILE ȚINTĂ ALE PROIECTULUI
Ne adresăm mediului educațional, cu precădere liceelor tehnologice asupra cărora vizăm un impact considerabil și o schimbare a mentalităților, acesta fiind și domeniul în care activăm și în care ne desfășurăm activitatea și proiectele.
Vom selecta din minimum 35 de licee: 180 profesori, 4375 elevi, 350 părinți, iar din comunitățile asociate 40 de reprezentanți ai autorităţilor de decizie.
Totodată, vizăm 50 de reprezentanți ai sectorului de afaceri și 10 ai celui academic, direct interesați de tineri din perspectiva unor potențiali angajatori sau viitori profesori, și care vor fi identificați din rețelele și parteneriatele noastre.
Activități desfășurate: conștientizare, Affirmative art, dezvoltare personală, participare la documentare și proiecție film documentar, acces la dezbateri, întâlniri de informare/conştientizare, acces la conținutul creat în campaniile media.

REZULTATE

  • 200 donatori, 10 ambasadori, 20 voluntari atrași
  • 50.000 de persoane beneficiare de campanii de conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile în societate
  • Minimum 30 materiale video create ca urmare a parcurgerii cursului postate pe paginile de social media
  • Minimum 5 persoane care devin influenceri pentru cauza asociației
  • 1 film documentar realizat
  • 1 caravană ce va ajunge în 12 licee tehnologice
  • 12 ateliere affirmative art desfăşurate, cu minim 30 de participanţi fiecare
  • 1 conferință de dezvoltare personală desfășurată cu minim 100 participanți

Continuăm astfel, la nivel național, inițiative similare ale Asociației Go-Ahead, care ne-au arătat impactul pozitiv extraordinar avut de orele de dezvoltare personală și terapie de grup pentru elevi și profesori din licee tehnologice și mergem înainte tot către această filieră educațională, pentru a schimba stigmatul pus acestora și a-i ajuta pe elevii aflaţi în situații de vulnerabilitate să devină cea mai bună versiune a lor.
Conferința de start a proiectului, în cadrul căreia vor fi discutate aspecte precum rolul organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea societății ca întreg, importanța consilierii și dezvoltării personale în creșterea unei generații sănătoase și active, va fi organizată
în perioada următoare – mai multe detalii vor fi publicate pe paginile de social media ale
proiectului.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale. Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați managerul de proiect, Georgiana Tudora, la georgiana.zarcu@gmail.com / 0765 478 100.

 

 

EN:

6th June 2023

PRESS RELEASE
GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!, a new project of the GO-AHEAD Association

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! is a new project that will run from 1 May 2023 to 30 April 2024.

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve the public image of civil society among at least 50,000 people, as well as the visibility, understanding and recognition of the positive impact GO-AHEAD’s personal development activities have on the lives of young people and communities through the national GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM caravan and conference, involving over 5,200 people, coupled with media campaigns, influencing and partnership with the Art for Change Foundation in Norway.

GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! is a caravan aimed at shifting mentalities regarding the need of teens for personal development and counseling, but also the need for visibility, public image and trust in NGOs. The caravan will reach 35 schools in 8 regions – 5005 students, teachers, parents, public and private sectors, academia.

Timeline: 12 months
Requested financing: 74.969 EURO

SPECIFIC OBJECTIVES:
SO1. Improve public perception, visibility, and recognition of the importance of civil society activities through direct interaction with 5005 students, teachers, managers, and representatives from the academic, public, and business sectors through Affirmative Art, personal development, awareness raising, documentary and film screening activities, and on the other hand through media campaigns, awareness raising, and popularization of the documentary film to over 50.000 people through media campaigns, awareness raising, and popularisation of the documentary film to over 50.000 people

OS2. Increase citizen participation in civil society organizations by recruiting 20 volunteers, 200 donors, and 10 supporters (ambassadors) within GO-AHEAD who will actively support the Association’s personal development and mission within Romanian technological high schools.

TARGET GROUPS FOR THE PROJECT:
We are focusing on the educational environment, particularly technological high schools, where we hope to have a significant impact and change minds, as this is also the field in which we operate and carry out our activities and projects.
We will choose from a minimum of 35 high schools: 180 teachers, 4375 students, 350 parents, and 40 decision-makers from the surrounding communities.
We are also aiming for 50 business and academic representatives who are directly interested in young people as potential employers or future teachers and will be identified through our networks and partnerships.
Activities include raising awareness, affirmative art, personal development, and participation in documentaries and documentary film screenings.

Awareness raising, affirmative art, personal development, participation in documentaries and documentary film screenings, access to debates, information/awareness meetings, and access to content created in media campaigns were all carried out.

RESULTS:

●    50,000 people benefited from awareness-raising campaigns on the role of civil society organizations in society, thanks to 200 donors, 10 ambassadors, and 20 volunteers.
●    At least 30 videos produced as a result of the course have been posted on social media pages.
●    Minimum of 5 people who become influencers for the cause of the association
●    1 documentary film produced 1 caravan, which will visit 12 technological high schools.
●    12 affirmative art workshops with a minimum of 30 participants each were held, as well as 1 personal development conference with a minimum of 100 participants.

Thus, we are continuing similar GO-AHEAD initiatives at the national level, which have demonstrated the tremendous positive impact of personal development and group therapy classes for students and teachers in technology high schools, and we are moving forward in this educational track to change the stigma attached to them and help students in vulnerable situations become the best version of themselves.

The project’s kick-off conference, which will discuss topics such as the role of non-governmental organizations (NGOs) in the development of society as a whole, the importance of counseling and personal development in raising a healthy and active generation, will be held in the coming months – more information will be posted on the project’s social media pages.

Project implemented by GO-AHEAD Association in partnership with Art for Change Foundation Norway, with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to improve civil society’s public image and perception among at least 50,000 people, as well as to raise awareness, understanding, and recognition of the positive impact that GO-AHEAD’s counselling and personal development activities have on the lives of young people and communities.

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

The GO-AHEAD Association is a non-governmental organization whose mission is educational change (equal educational opportunities, social inclusion, and increased educational quality). GO-AHEAD Association, an authorized provider of training, information, and professional counseling, supports PERSONAL DEVELOPMENT and proposes an INNOVATIVE CONCEPT to improve educational, professional, and personal outcomes.

For more information, please contact project manager Georgiana Tudora at georgiana.zarcu@gmail.com / 0765 478 100.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

 

Lansarea proiectului GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! – comunicat de presă