ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație

Cod: PN2022, Contract finantare 6/11.11.2020/N
Finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
Apel: „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”

Promotor de Proiect: Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Partener 2: Asociația GO-AHEAD

Partener 3: Art for Change Foundation, Norvegia

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, parinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1: Combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției în sistemul educațional prin îmbunătățirea participării școlare a minim 40% din elevii din grupul țintă principal cu 10% și creșterea ratei de tranziție în învățământul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fața de situația inițială colectată la începutul proiectului, în 19 școli din județele Neamț și Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotări, activități și suport material pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activități pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educație parentală cu 200 de părinți desfășurate pe o durată de 2 ani școlari.
OS2: Creșterea numărului de cadre didactice/personal din educație din școlile țintă instruite cu minim 200 și certificate cu minim 160 în ceea ce privește lucrul cu elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii și cu CES prin intermediul programelor de formare purtătoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES),  workshopurilor de tip “Affirmative Art” și activiăților de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioadă de 2 ani școlari.
OS3: Extinderea vizibilității abordării introduse de Zest4edu și a activităților bilaterale româno-norvegiene, de la nivelul județelor Prahova și Neamț, cel putin la nivelul regiunilor Sud-Muntenia și Nord-Est prin evenimente și schimburi de bune practici (1 conferință națională, 6 campanii de informare și conștientizare pe teme legate de dezvoltare personală, 19 workshopuri de promovare a conceptului de affirmative art, 1 schimb de bune practici cu 160 de participanți din România și 2 din Norvegia, 19 entități care aplică cunoștințele dobândite în proiect ) și 1 studiu de impact al măsurilor aplicate în proiect, până la finalul proiectului.
 

GRUPURI ȚINTĂ PRINCIPALE

 • 590 copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 444
 • 60 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 46

GRUPURI ȚINTĂ SECUNDARE

 • 200 părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale
 • 200 personal din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș.a), care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale
 • 100 persoane care vor beneficia de activitățile ce se vor derula în cadrul proiectului, cu scopul promovării incluziunii sociale

INDICATORI DE PROGRAM

 • Număr de copii sau tineri cu cerințe educaționale speciale (CES) care au primit servicii de suport – 60
 • Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit servicii de suport – 590
 • Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10% - 260
 • Rata de tranziție în învățământul secundar superior (clasa a IX-a) (ISCED 3) în școlile sprijinite – creștere de la 79,27% la 80,83% 
 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES – 2
 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii – 2
 • Număr de cadre didactice formate/instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii – 160 (certificate)
 • Număr de cadre didactice formate/instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES – 160 (certificate)
 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin – 175
 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au primit sprijin – 25
 • Nivelul de satisfacție privind parteneriatul – 6
 • Nivelul de încredere între entitățile din Statul Beneficiar și Statele Donatoare, care cooperează  - 6
 • Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral – 80%
 • Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare – 1
 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar – 160
 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statele Donatoare – 2

DURATĂ IMPLEMENTARE:  16 nov. 2020 – 15 iulie 2023 (32 luni)
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI:  5,464,478.93 LEI 
VALOAREA AFERENTĂ P2 - ASOCIAȚIA GO-AHEAD: 2.127.055,20 LEI